Loven

«Lov om forbyggende sikkerhet» trådte i kraft i 2001 etter mange års forarbeid.

«Loven har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og trygge tilliten til, og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste» – som det heter i lovens formålsparagraf.

For hvem…?

Loven gjelder forvaltningsorganer, det vil si alle deler av STAT, KOMMUNE og FYLKE, samt alle som er leverandører av varer eller tjenester til disse.

Loven er omfattende og inkluderer eksempelvis Dokument-sikkerhet, Objektsikkerhet, Personellsikkerhet og Fysisk sikkerhet/Adgangskontroll. For vår bransje er imidlertid det viktigste DATASIKKERHET som stiller strenge krav til:

  • Tilgjengelighet/konfidensialitet
  • Håndtering av digital informasjon
  • Datasletting, Makulering og
  • Destruksjon av IT-utstyr

Datasletting

Sletting av data skal etter loven utføres elektronisk/-magnetisk eller fysisk ved hjelp av godkjente metoder og utstyr enten utstyr skal gjenbrukes eller makuleres.

Det samme vil gjelde ved destruksjon/tilintetgjørelse av IT-materiell for gjenvinning.

Alle bevegelser av utstyr og materiell samt metoder og handlinger som nevnt over, skal loggføres iht strenge regler med blant annet serienummer, og slettebevis/-sertifikat utstedes.

Kategorier: Sikkerhet